aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile (zwaną dalej Spółdzielnią) z siedzibą przy ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, tel. 67 351 77 40, e-mail: psm@psm.pila.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni możliwy jest pod adresem e-mail: iod@psm.pila.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. związanych z działalnością Spółdzielni opisanych w art. 1,2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. i art. 1 Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. zapewnienia bezpieczeństwa gdy jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów, bądź żywotnych interesów innych osób zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

  5. dochodzenia należności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców do których należą:

  1. firmy remontowo-budowlane;

  2. firmy kominiarskie

  3. firmy poligraficzne

  4. firmy informatyczne

  5. firmy ubezpieczeniowe

  6. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 tj. :

  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółdzielnię;

  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełniania prawnie usprawiedliwionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 6. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia skargi do organu nadzorczego UODO.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. oraz Statutu Spółdzielni. W przypadku nie obowiązywania powyższych aktów prawnych podanie danych ma charakter dobrowolny w celu realizacji wniosku.


  Szanowni Państwo. W związku z wprowadzeniem na naszą stronę internetową wewnętrznych aktów prawnych Spółdzielni, które obowiązują zarówno Spółdzielnię jak i jej członków wprowadzamy z dniem 1 września 2008 r. ograniczenie dostępu do tej zakładki i umożliwiamy wgląd do niej jedynie naszym członkom.
  W związku z tym dostęp do wewnętrznych aktów prawnych będzie możliwy po zalogowaniu się.

  Nazwą użytkownika (loginem) w tym przypadku będzie numer członkowski w Spółdzielni, który jest wpisany w przydziale lokalu mieszkalnego lub w umowie o przekształcenie lub ustanowienie prawa do lokalu. Hasłem będzie nazwisko członka Spółdzielni (pisane małymi literami, bez znaków diakrytycznych, w przypadku nazwisk dwuczłonowych należy podać pierwszy człon nazwiska).
  W przypadku trudności w zidentyfikowaniu numeru członkowskiego bądź dostępie do aktów prawnych na stronie internetowej prosimy o kontakt z informatykiem Spółdzielni (tel. 067/351 74 32, e -mail: leszek.wiza@psm.pila.pl).

  kliknij

  Przykład logowania:


www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza