aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

55 lecie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

Obchody 55-lecia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile przebiegały równolegle z Rokiem Spółdzielczości ogłoszonym przez ONZ z okazji 100-lecia jego istnienia. Osiągnięcia Spółdzielni doskonale wpisują się w historię spółdzielczości naszego kraju. Od momentu utworzenia Spółdzielnia sprawnie i konsekwentnie podjęła się misji społecznej , jaką była budowa tanich mieszkań.. Zapraszamy do lektury  więcej


Jubileusz 50 lecia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

W grudniu 2007 roku zakończyliśmy obchody 50 - lecia Spółdzielni. Miniony rok - ROK JUBILEUSZOWY - obfitował w Spółdzielni w cykl imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych prezentujących osiągnięcia Spółdzielni w tych sferach. Zapraszamy do lektury  więcej


Historia powstania i działalność Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L - W w Pile na przestrzeni minionych 50 lat

W listopadzie 1957 roku w Pile utworzył się Komitet Organizacyjny Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który 15 listopada 1957r. złożył do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wniosek w sprawie utworzenia spółdzielni mieszkaniowej typu lokatorskiego. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Planowania Gospodarczego. 27 listopada 1957r. z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile i Związku Spółdzielni Mieszkaniowych Oddział w Poznaniu Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Jerzego Trojnarskiego - ówczesnego Przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego zwołał Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, której nadano nazwę: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Pierwsze dokumenty uchwalone na Walnym Zgromadzeniu były podpisane przez 26 osób - fot.4 - pierwszych członków - założycieli Spółdzielni.
- pierwszy STATUT Spółdzielni (składający się z ośmiu punktów - fot.3),
- plan działalności Spółdzielni,
- wysokość sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia mogła zaciągnąć,
- preliminarz budżetowy na okres przed włączeniem do planu inwestycyjnego.
Pierwsza Rada Nadzorcza została wybrana w składzie: Tadeusz Wojciński, Krystyna Czarnowska, Jan Gruchała, Jan Matejek, Henryk Pankau, Edmund Śmigielski.
Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 listopada 1957r. Prezydium Rady Nadzorczej wybrano w następującym składzie osobowym: Przewodniczący Rady - TADEUSZ WÓJCIŃSKI, Zastępca Przewodniczącego - HENRYK PANKAU, Sekretarz - JAN GRUCHAŁA. Pierwszy Zarząd Spółdzielni stanowili wybrani na okres trzech lat: Jerzy Trojnarski - Prezes Zarządu, Benedykt Kloskowski - Zastępca Prezesa, Ryszard Nowak - Sekretarz.

 

 

 

 

fot.1

 

fot.2

 

fot.3

 

fot.4

 
Pierwsza siedziba władz Spółdzielni mieściła się przy Placu Staszica 10. Pierwszy plan budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na lata 1958 - 1960 zakładał budowę 6 bloków mieszkalnych na 108 mieszkań przy ulicach Świerczewskiego - dzisiaj Śródmiejska i Ossolińskich. Mimo wielu kłopotów, związanych z koniecznością rozbiórki starych powojennych fundamentów, uzbrojeniem terenu, wystąpieniem wody podskórnej, (której w Pile nie brakuje do dzisiaj), potrzebą zmiany dokumentacji projektowej powstał pierwszy budynek mieszkalny.
Został on przekazany do zamieszkania dla 50 rodzin 13 września 1959 roku.

 

 

 

 

lata powojenne

 

rok 1959

 

lata 60-te

 

rok 2007

 
Na parterze budynku, tak jak to jest do dzisiaj, uruchomiono pierwsze w naszych zasobach lokale handlowe. Tam też przez krótki okres czasu znajdowały się biura Spółdzielni Mieszkaniowej - początkowo zatrudniającej tylko trzy osoby: Jerzy Trojnarski - Przewodniczący Zarządu, Teresa Repczyńska - Starsza Księgowa, Hieronim Piotr - Inspektor nadzoru.
W 1960 roku oddano do użytku dwa budynki z 49 lokalami mieszkalnymi. Oddawanie do eksploatacji kolejnych zasobów mieszkaniowych spowodowało konieczność opracowania zasad przydziału i użytkowania mieszkań. Uchwalono regulaminy, ustalono normę zasiedlenia mieszkań spółdzielczych, tj. 12m powierzchni mieszkalnej na osobę. Norma ta była o 20% wyższa niż w zasobach komunalnych. Z dniem 01 sierpnia 1960 roku Rada Nadzorcza wprowadziła obowiązek sprzątania przez mieszkańców klatek schodowych, piwnic oraz przyległego do budynku terenu. W 1961 roku Spółdzielnia rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy drugiego osiedla przy ulicy Bydgoskiej. Na koniec 1961 roku Spółdzielnia już posiadała cztery budynki mieszkalne o 132 mieszkaniach, w których zamieszkiwały 442 osoby, jedną kotłownię osiedlową, 21 lokali usługowo - handlowych i jedną restaurację. W 1962 roku przyjęto do eksploatacji kolejny budynek przy ulicy Świerczewskiego - Ossolińskich, do którego przeniesiono biura Spółdzielni, a także urządzono w nim pierwszą świetlicę spółdzielczą.
W 1963 roku oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny z 18 lokalami mieszkalnymi z ogrzewaniem piecowym. Dopiero w 1977 roku zostało ono zastąpione w ramach modernizacji ogrzewaniem centralnym. W 1966 roku zakończono budowę 6 budynków mieszkalnych z 193 mieszkaniami przy ul. Bydgoskiej. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków w dniu 15 czerwca 1967r. zatwierdziło program rozwoju PSM zakładający wybudowanie do roku 1980 - 5 tyś. mieszkań, z tego 815 do roku 1970, a 3 tyś. w latach 1972 - 1975.
W 1967 roku PSM przejmuje od wykonawcy pawilon handlowo - gastronomiczny przy ulicy Bydgoskiej. W związku z narastającym problemem egzekwowania od mieszkańców realizacji obowiązku sprzątania klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku z dniem 01 września 1967 roku wprowadzono formę sprzątania budynków i terenów przez etatowych sprzątaczy. Jednocześnie wprowadzono podwyżkę opłat miesięcznych za lokale mieszkalne z tego tytułu (decyzja Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z 15 czerwca 1967r.) Z chwilą wybudowania kolejnych budynków mieszkalnych przy ulicy Buczka pojawiły się problemy zaopatrzenia tych zasobów w ciepło. Spowodowało to konieczność wydzierżawienia bardzo drogiej w eksploatacji kotłowni przy ul. Okrzei.
W związku z rosnącym zainteresowaniem budownictwem mieszkaniowym w kolejnym pięcioleciu 1966 - 1970 Spółdzielnia skupiała już 1904 członków. W tym okresie Spółdzielnia była zobowiązana do przekazania części mieszkań do dyspozycji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, pozostałe mieszkania otrzymywały osoby skierowane do Spółdzielni przez zakłady pracy.
W 1970 roku pierwsze zasoby mieszkaniowe wymagały już coraz większych nakładów na remonty i konserwacje, szczególnie w zakresie prac instalacyjnych i pokrycia dachów.
Spółdzielnia stanęła przed faktem potrzeby utworzenia własnej grupy remontowo - konserwacyjnej (decyzja Rady Nadzorczej w tej sprawie zapadła w dniu 25 listopada 1970r.). W związku z przekroczeniem 50 tyś.m2 eksploatowanej powierzchni użytkowej Spółdzielnia z dniem 01 stycznia 1971r. została zaliczona decyzją Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego do trzeciej (najwyższej) kategorii spółdzielni. W związku z tym faktem Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków w dniu 02 czerwca 1972r. dokonało zmiany Statutu i przekształciło spółdzielnię w Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową, co stworzyło możliwości uzyskiwania mieszkań na warunkach własnościowych przez członków oczekujących na przydział mieszkania lub przekształcenia tytułu prawnego mieszkań już zamieszkałych przez członków Spółdzielni.

 

 
Fakt ten umożliwił Spółdzielni stosowanie bardziej elastycznego podejścia do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków. Szybki rozkwit Spółdzielni w latach 70 - tych spowodował, że na koniec 1975 roku na ogólną liczbę 5446 członków, 2938 oczekiwało na mieszkanie spółdzielcze.
W latach 70 - tych Spółdzielnia odkupiła od Przedsiębiorstwa "POWOGAZ" budynek mieszkalny z 43 mieszkaniami. W 1974 roku oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny, budowany pod patronatem organizacji młodzieżowej ZSMP z 60 mieszkaniami. W latach 1970-74 wybudowane zostały również cztery wieżowce przy Placu PPR (dzisiaj Plac Konstytucji), trzy budynki przy ul. Bieruta (dzisiaj - 11 Listopada) oraz jeden budynek przy ul. 14 Lutego.
Przy tak szybko rosnących zasobach grupa remontowa przy PSM L - W stawała się coraz bardziej niewystarczająca. Dlatego w celu rozszerzenia potrzeb remontowych i budowlanych podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 01 stycznia 1974r. Zakładu Remontowo-Budowlanego, którego zadaniem była:
- konserwacja bieżąca i remont budynków i urządzeń technicznych i elementów zagospodarowania terenów zabaw i terenów zielonych,
- usługi budowlano - remontowe na rzecz mieszkańców,
- wykonywanie drobnych i uzupełniających robót inwestycyjnych,
- zastępcze usuwanie wad ujawnionych w okresie rękojmi,
- wykonywanie robot zleconych przez najemców lokali użytkowych Spółdzielni. Z dniem 01 marca 1975 roku Kierownikowi ZBR podporządkowano Zespół Remontowy składający się z konserwatorów dotychczas zatrudnionych w PSM L - W w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. ZBR nie posiadał w tym czasie odpowiedniego zaplecza warsztatowo-magazynowego, korzystał doraźnie z przystosowanych na te cele pomieszczeń garażowych i piwnic. Pomieszczenia te absolutnie nie spełniały w pełnym zakresie wymogów technicznych i bhp. Brakowało również maszyn i urządzeń do prac remontowych i konserwacyjnych. Z chwilą utworzenia nowego podziału terytorialnego kraju i utworzenia Województwa Pilskiego nasza Spółdzielnia weszła w skład Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zrzeszała jeszcze siedem innych spółdzielni z terenu województwa.
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z dniem jej powołania, tj. 25 września 1975r. przejęła w swoje kompetencje usługi w zakresie prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, świadczenia usług remontowo - budowlanych i innych usług na rzecz mieszkańców, działalności społeczno-wychowawczej, księgowości, obsługi prawnej oraz obsługi samorządu mieszkańców i organów Spółdzielni. Z dniem 10 lutego 1976r. Rada Nadzorcza PSM L-W powołała na urzędującego członka Zarządu inż. Henryka Kamińskiego - dotychczasowego dyrektora ZGM. Społecznym Przewodniczącym Zarządu PSM L-W został Zdzisław Smarsz a Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Zygmunt Zientkowski. Działalność inwestycyjną w okresie powierniczym prowadziła na rzecz Spółdzielni Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych WSM. W 1976 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę w technologii wielkopłytowej (budynek przy ul. Wawelskiej). W tym też roku powstał pierwszy budynek na Osiedlu Górnym. Zakład Budowlano-Remontowy WSM w 1977 roku rozpoczął budowę domów jednorodzinnych na Osiedlu Górnym przy ul. Reja.
Spółdzielnia od 01 stycznia 1976 roku zgodnie z decyzją Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wstrzymała przyjmowanie w poczet członków kandydatów, którzy zgromadzili pełne wkłady.
Od 1981 roku prawa członkowskie otrzymywały również te osoby, które były kierowane do zasiedlenia mieszkań przez zakłady pracy i terenowe organy administracji państwowej.
Od 1982 roku mieszkania spółdzielcze postawione do dyspozycji terenowego organu administracji państwowej były przydzielane w oparciu o spisywane umowy.
W 1977 roku oddano do użytku przy ul. Komuny Paryskiej Klub Ogniska TKKF "PIAST", działający do dzisiaj przy PSM L - W. Wzrost zasobów mieszkaniowych, a także większe zaangażowanie WSM w pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich zrzeszonych Spółdzielni doprowadził do rozwiązania zawartej umowy powierniczej z dniem 01 stycznia 1978r.
Od 17 stycznia 1978 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni, powołała na funkcję Prezesa Zarządu inż. Henryka Kamińskiego, funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu powierzono mgr inż. Marii Skowyra.
Spółdzielnia w 1978 roku na potrzeby własne przejęła od WSM Zakład Zieleni, a także powołano Zespół Konserwatorów sieci RTV "AZART". Zespoły te były niezbędne ze względu na duży przyrost w tym czasie terenów zielonych a także coraz więcej potrzeb w zakresie bieżącej konserwacji sieci rtv i anten zbiorczych, montowanych na budynkach Spółdzielni.
W 1978 roku Spółdzielnia przekazała do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółdzielcze kotłownie osiedlowe przy ul. Bieruta, Towarowej i Kaczorskiej.
Z dniem 01 grudnia 1978 roku powołano na funkcję Zastępcy Prezesa ds. Technicznych mgr inż. Edmunda Berendta. W tym też roku uruchomiono przy ul. Ludowej - Osiedlowy Ośrodek Kultury PSM L - W.
Było to dużym osiągnięciem ze względu na fakt, iż na tym osiedlu brakowało miejsca, gdzie mogliby spotkać się mieszkańcy na różnego rodzaju imprezach. Z dniem 01 stycznia 1979 roku na bazie własnej grupy remontowej Spółdzielnia utworzyła własny Zakład Budowlano-Remontowy. W tym też okresie czasu nastąpiła zasadnicza zmiana w technologii budowanych dla Spółdzielni budynków, zaczęto stosować coraz częściej technologię wielkopłytową. Wzrost rozmiarów budownictwa w tym czasie spowodował występowanie coraz częściej wad technologicznych: przemarzanie i nieszczelność ścian.
W 1981 roku wystąpiło przemarzanie ścian w 17 budynkach, korozja grzejników płytowych w 42 budynkach, korozja biologiczna "Lentexu" w 5 budynkach. Na usuwanie tych wad technologicznych Spółdzielnia zaciągnęła kredyt bankowy, którego spłata w całości została umorzona.
W latach 1982 - 83 dokonano ocieplenia lub uszczelnienia ścian w 29 budynkach, usuwając w ten sposób przecieki i przemarzania. Swego czasu Spółdzielnia z tego tytułu korzystała z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na usuwanie wad technologicznych.
Z początkiem 1982 roku działalność gospodarczą rozpoczęła druga na terenie Piły Spółdzielnia Mieszkaniowa "JADWIŻYN", która przejęła część członków oczekujących na mieszkania spółdzielcze. Lata 1980 - 83 przyniosły dalsze zwiększenie bazy społeczno - wychowawczej Spółdzielni, uzyskano kolejne pomieszczenia na rzecz prowadzenia różnego rodzaju klubów zainteresowań. Zanotowano również sukcesy na szczeblu krajowym, zdobywając trzykrotnie pierwsze miejsce w konkursie "Piłka nożna w naszym osiedlu". Stan zasobów mieszkaniowych w Pile w latach 1950-1983 wzrósł o 12.177 mieszkań i wynosił na dzień 31 grudnia 1983 roku 17.253 mieszkania, natomiast spółdzielcze zasoby mieszkaniowe w tym dniu liczyły 6.225 mieszkań, z tego 5.906 należało do Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 300 mieszkań do SM "Jadwiżyn".
Analizując strukturę procentową przyrostu własnych zasobów mieszkaniowych trzeba stwierdzić, że w zakresie budownictwa spółdzielczego najlepsze lata pod względem liczby wybudowanych mieszkań to lata 1976 - 1979, w których to wybudowano 39,2% mieszkań spółdzielczych z całego okresu działania Spółdzielni. Wysoka dynamika wzrostu budownictwa spółdzielczego w Pile załamała się po roku 1982, po którym oddawano rocznie przeciętnie około 100 mieszkań. Od tego czasu roczna liczba mieszkań budowanych w naszych zasobach ciągle malała.
Aktualne kryteria kredytowania budownictwa mieszkaniowego nie są korzystne dla Spółdzielni jak i dla osób indywidualnych, stąd zainteresowanie nabyciem mieszkań jest mniejsze - uzależnione od możliwości nabywców. Tym niemniej staramy się pozyskiwać nowe formy pod budownictwo i realizować je na warunkach jakie dyktuje rzeczywistość. Realizujemy zadanie inwestycyjne na Osiedlu Górnym, przy ul. Złotej, gdzie docelowo planujemy wybudowanie jeszcze kilku budynków wielorodzinnych.
Spółdzielnia aktualnie zarządza substancją mieszkaniową, która wymaga wzmożonego zaangażowania środków na docieplenia i kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej.
W związku z tym w 1996 roku Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło długofalowy program dociepleń i modernizacji budynków. Na tej podstawie Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji trzyletni program dociepleń budynków, przyjmując odpowiednie kryteria wyboru budynków do dociepleń w pierwszej kolejności.
Spółdzielnia była przez cały swój okres funkcjonowania nadzorowana i inspirowana przez organy samorządowe, które skupiały i skupiają najbardziej zaangażowanych mieszkańców naszych zasobów.
Podsumowując duży dorobek Spółdzielni i rolę jaką spełnia ona w naszym mieście trzeba podkreślić, że najdłużej w wybieralnych organach Spółdzielni działali następujący członkowie Spółdzielni: Lewkowicz Jan - 14 lat w Radzie Nadzorczej, Matejek Jan - 12 lat w Radzie Nadzorczej, Delik Roman - 12 lat w Radzie Nadzorczej, Boguszewski Edward 12 lat w Radzie Nadzorczej, Senger Zygmunt 12 lat w Radzie Nadzorczej, Zientkowski Zygmunt 12 lat w Radzie Nadzorczej, Borowski Jan - 12 lat w Radzie Nadzorczej, Smarsz Zdzisław - 12 lat w Radzie Nadzorczej, Byczyński Jan - 11 lat w Radzie Nadzorczej, Semrau Brunon - 11 lat w Radzie Nadzorczej, Pilaczyńska Helena - 10 lat w Radzie Nadzorczej, Paluszkiewicz Henryk - 9 lat w Radzie Nadzorczej, Krauze Tadeusz - 9 lat w Radzie Nadzorczej, Korek Barbara - 8 lat w Radzie Nadzorczej, Samowski Jan - 8 lat w Radzie Nadzorczej, Wądołowski Grzegorz - 8 lat w Radzie Nadzorczej, Komisarek Andrzej - 8 lat w Radzie Nadzorczej, Laszuk Jan - 7 lat w Radzie Nadzorczej.
W Zarządzie Spółdzielni najdłuższy staż w mieli następujący Prezesi: Berendt Edmund - 26 lat, Leszkowicz Edmund - 12 lat, Kamiński Henryk - 11 lat, Jankowski Ryszard - 10 lat.

Marianna Świtalska
Pełnomocnik Zarządu ds SZJ
www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski