aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglądy | eBOK | nagrody i wyróżnienia |

 

186 budynków Spółdzielni w ciągu 60 lat!  więcej


60 lecie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa świętowała 60-lecie swojej działalności. Uroczystość związana z jubileuszem odbyła się w sali widowiskowej PSM L-W w Pile. Na spotkanie przybyło wielu gości, w tym władze samorządowe miasta i powiatu oraz przedstawiciele firm współpracujących ze Spółdzielnią. Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji i podziękowań ze strony Prezesa PSM L-W, który podkreślał, że Spółdzielnia to przede wszystkim ludzie. Spotkanie było także okazją do nagrodzenia zasłużonych wieloletnich pracowników. Wspaniałym występem artystycznym imprezę wzbogacił występ "Trzech tenorów" z Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z rewelacyjną tancerką Mariną Ostapei. Na ręce Prezesa PSM L-W Pana Lucjana Szutkowskiego wpłynęła moc życzeń od zaproszonych gości...  więcej


55 lecie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

Obchody 55-lecia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile przebiegały równolegle z Rokiem Spółdzielczości ogłoszonym przez ONZ z okazji 100-lecia jego istnienia. Osiągnięcia Spółdzielni doskonale wpisują się w historię spółdzielczości naszego kraju. Od momentu utworzenia Spółdzielnia sprawnie i konsekwentnie podjęła się misji społecznej , jaką była budowa tanich mieszkań.. Zapraszamy do lektury  więcej


Jubileusz 50 lecia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pile

W grudniu 2007 roku zakończyliśmy obchody 50 - lecia Spółdzielni. Miniony rok - ROK JUBILEUSZOWY - obfitował w Spółdzielni w cykl imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych prezentujących osiągnięcia Spółdzielni w tych sferach. Zapraszamy do lektury  więcej


Historia powstania i działalność Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L - W w Pile

W listopadzie 1957 roku w Pile utworzył się Komitet Organizacyjny Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 27 listopada 1957 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, której nadano nazwę: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Założycielskie dokumenty uchwalone na Walnym Zgromadzeniu podpisane było przez 26 założycieli Spółdzielni.

Siedziba nowoutworzonej Spółdzielni mieściła się przy Placu Staszica 10. W opracowanym planie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na lata 1958 - 1960 przyjęto budowę 6 bloków mieszkalnych na 108 mieszkań przy ulicach Świerczewskiego (dzisiaj Śródmiejska) i Ossolińskich. Mimo wielu kłopotów, związanych z koniecznością rozbiórki starych powojennych fundamentów, uzbrojeniem terenu, wystąpieniem wody podskórnej, potrzebą zmiany dokumentacji projektowej powstał pierwszy budynek mieszkalny. Został on przekazany do zamieszkania dla 50 rodzin 13 września 1959 roku. Na parterze budynku miejsce znalazły pierwsze lokale handlowe. Tam też przez krótki okres czasu znajdowały się biura Spółdzielni Mieszkaniowej - początkowo zatrudniającej tylko trzy osoby. Byli to: Jerzy Trojnarski - Przewodniczący Zarządu, Teresa Repczyńska - Starsza Księgowa, Hieronim Piotr - Inspektor Nadzoru.

W 1960 roku oddano do użytku kolejne dwa budynki z 49 lokalami mieszkalnymi. W 1961 roku Spółdzielnia rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy drugiego osiedla przy ulicy Bydgoskiej. Na koniec 1961 roku Spółdzielnia posiadała już cztery bloki mieszkalne o 132 mieszkaniach, w których zamieszkiwały 442 osoby, jedną kotłownię osiedlową, 21 lokali usługowo - handlowych i jedną restaurację. W 1962 roku przyjęto do eksploatacji kolejny budynek przy ulicy Świerczewskiego - Ossolińskich, do którego przeniesiono biura Spółdzielni, a także urządzono w nim pierwszą świetlicę spółdzielczą.

W 1963 roku oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny z 18 lokalami mieszkalnymi z ogrzewaniem piecowym, które dopiero w 1977 roku zostało zastąpione centralnym ogrzewaniem. W 1966 roku zakończono budowę 6 budynków mieszkalnych z 193 mieszkaniami przy ul. Bydgoskiej. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków w dniu 15 czerwca 1967 r. zatwierdziło program rozwoju PSM, zakładający wybudowanie do roku 1980 - 5 tysięcy mieszkań, z tego 815 do roku 1970, a 3 tysiące w latach 1972 - 1975. W 1967 roku PSM przejęła od wykonawcy pawilon handlowo - gastronomiczny przy ulicy Bydgoskiej. Z chwilą wybudowania kolejnych budynków mieszkalnych przy ulicy Buczka pojawiły się problemy zaopatrzenia tych zasobów w ciepło. Spowodowało to konieczność wydzierżawienia bardzo drogiej w eksploatacji kotłowni przy ul. Okrzei.

W latach 1966 - 1970 Spółdzielnia skupiała już 1904 członków. W tym okresie Spółdzielnia była zobowiązana do przekazania części mieszkań do dyspozycji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, pozostałe mieszkania otrzymywały osoby skierowane do Spółdzielni przez zakłady pracy. W 1970 roku najstarsze zasoby mieszkaniowe wymagały już coraz większych nakładów na remonty i konserwacje, szczególnie w zakresie prac instalacyjnych i pokrycia dachów. Spółdzielnia stanęła zatem przed faktem potrzeby utworzenia własnej grupy remontowo - konserwacyjnej.

W związku z przekroczeniem 50 tysięcy m2 eksploatowanej powierzchni użytkowej, Spółdzielnia od 1 stycznia 1971 r. została zaliczona do trzeciej (najwyższej) kategorii spółdzielni. W związku z tym faktem Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków 2 czerwca 1972 r. dokonało zmiany Statutu i przekształciło spółdzielnię w Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową, co stworzyło możliwości uzyskiwania mieszkań na warunkach własnościowych przez członków oczekujących na przydział mieszkania lub przekształcenia tytułu prawnego mieszkań już zamieszkałych przez członków Spółdzielni.
Szybki rozkwit Spółdzielni w latach 70. spowodował, że na koniec 1975 roku na ogólną liczbę 5446 członków, 2938 oczekiwało na mieszkanie spółdzielcze. W latach 70. Spółdzielnia odkupiła od Przedsiębiorstwa "PoWoGAZ" budynek mieszkalny z 43 mieszkaniami. W 1974 roku oddano do użytku budynek mieszkalny, budowany pod patronatem organizacji młodzieżowej ZSMP z 60 mieszkaniami. W latach 1970-74 wybudowane zostały również cztery wieżowce przy Placu PPR (dzisiaj Plac Konstytucji), trzy budynki przy ul. Bieruta (dzisiaj - 11 Listopada) oraz budynek przy ul. 14 Lutego 12.

Z chwilą utworzenia nowego podziału terytorialnego kraju i utworzenia Województwa Pilskiego Spółdzielnia weszła w skład Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zrzeszała jeszcze siedem innych spółdzielni z terenu województwa. Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przejęła w swoje kompetencje usługi w zakresie prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, świadczenia usług remontowo - budowlanych i innych usług na rzecz mieszkańców, działalności społeczno-wychowawczej i księgowości.

W 1976 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę w technologii wielkopłytowej (budynek przy ul. Wawelskiej). W tym też roku powstał pierwszy budynek na osiedlu Górnym. W 1977 roku Zakład Budowlano-Remontowy WSM rozpoczął budowę domów jednorodzinnych na Osiedlu Górnym przy ul. Reja.

W 1977 roku oddano do użytku przy ul. Komuny Paryskiej Klub Ogniska TKKF "PIAST", działający do dzisiaj przy PSM L - W. Spółdzielnia w 1978 roku na potrzeby własne przejęła od WSM Zakład Zieleni, a także powołała Zespół Konserwatorów sieci RTV "AZART". Zespoły te były niezbędne ze względu na duży przyrost w tym czasie terenów zielonych, a także coraz więcej potrzeb w zakresie bieżącej konserwacji sieci rtv i anten zbiorczych, montowanych na budynkach Spółdzielni.
W tym samym roku rozpoczęta została budowa osiedla Górnego.

W 1978 roku Spółdzielnia przekazała do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółdzielcze kotłownie osiedlowe przy ul. Bieruta, Towarowej i Kaczorskiej.

W 1978 roku uruchomiono przy ul. Ludowej - Osiedlowy Ośrodek Kultury PSM L - W.

1 stycznia 1979 roku, na bazie grupy remontowej, Spółdzielnia utworzyła własny Zakład Budowlano-Remontowy. W tym też okresie nastąpiła zasadnicza zmiana w technologii budowanych dla Spółdzielni budynków, zaczęto stosować coraz częściej technologię wielkopłytową. Rozwój budownictwa metodami uprzemysłowionymi w tym czasie wiązał się z występowaniem wad technologicznych: przemarzanie i nieszczelność ścian. W 1981 roku wystąpiło przemarzanie ścian w 17 budynkach, korozja grzejników płytowych w 42 budynkach, korozja biologiczna "Lentexu" w 5 budynkach. Na usuwanie tych wad technologicznych Spółdzielnia zaciągnęła kredyt bankowy, którego spłata w całości została umorzona.

W latach 1982 - 83 dokonano ocieplenia lub uszczelnienia ścian w 29 budynkach, usuwając w ten sposób przecieki i przemarzania. Spółdzielnia z tego tytułu korzystała z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na usuwanie wad technologicznych.

Z początkiem 1982 roku działalność gospodarczą rozpoczęła druga na terenie Piły Spółdzielnia Mieszkaniowa "JADWIŻYN", która przejęła część członków oczekujących na mieszkania spółdzielcze.
Stan zasobów mieszkaniowych w Pile w latach 1950-1983 wzrósł o 12.177 mieszkań i wynosił na dzień 31 grudnia 1983 roku 17.253 mieszkania, natomiast spółdzielcze zasoby mieszkaniowe w tym dniu liczyły 6.225 mieszkań, z tego 5.906 należało do Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 300 mieszkań do SM "Jadwiżyn".

Najlepsze lata pod względem liczby wybudowanych mieszkań to lata 1976 - 1979, w których to wybudowano 39,2% mieszkań spółdzielczych z całego okresu działania Spółdzielni. Wysoka dynamika wzrostu budownictwa spółdzielczego w Pile załamała się po roku 1982, po którym oddawano rocznie przeciętnie zaledwie ok. 100 mieszkań, a okres oczekiwania na mieszkanie wydłużył się do 15 lat.
W 2001 roku Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło długofalowy program dociepleń i modernizacji budynków.

Od 1 stycznia 1999 roku prezesem PSM L-W jest Lucjan Szutkowski, który wybrany został na to stanowisko w drodze konkursu. W tym samym roku utworzone zostały Rady Osiedli, które stały się ciałem doradczym zarówno dla Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółdzielni.

W lutym 2007 roku Spółdzielnia uzyskała Certyfikat w zakresie zarządzania zasobami i prawo do używania znaku TUV.

Do 1980 roku wybudowano 94 budynki. Oznacza to, że 74,47 % ogółu mieszkań Spółdzielni ma ponad 37 lat, a najstarsze mieszkania mają już 58 lat. Podczas ostatnich kilkunastu lat remontowano zasoby Spółdzielni: docieplano budynki, wymieniano okna, remontowano dachy oraz zmieniano otoczenie budynków, budując m.in. nowe parkingi, altany śmietnikowe i place zabaw. Wszystko to sprawiało, że Piła, również dzięki udziałowi Spółdzielni, stawała się miastem coraz ładniejszym i bardziej przyjaznym dla jego mieszkańców.

W 2011 roku ukończono budowę ostatniego bloku Spółdzielni - przy ulicy Kochanowskiego 11-13, Asnyka 9. Do użytku oddano 28 mieszkań i 28 miejsc parkingowych. Od tego czasu zaczęła się też systematyczna poprawa estetyki osiedli: budowa, bądź modernizacja placów zabaw i boisk osiedlowych. Ważnym tematem stała się także dbałość o tereny zielone i małą architekturę. Uregulowano również wiele spraw związanych z prawem własności gruntów, dzięki czemu udało się wygospodarować nowe miejsca parkingowe oraz uporządkować wiele ciągów komunikacyjnych: dróg osiedlowych i chodników. W ostatnich latach udało się także odnowić kilka pawilonów handlowych - tu warto wspomnieć o kapitalnym remoncie kompleksu handlowo-usługowego przy ulicy Ludowej ("Blaszak"), Wawelskiej i Matwiejewa.

Do października 2017 roku z 2037 mieszkań zniknęły piecyki gazowe. Zastąpiła je ciepła woda podgrzewana w kotłowni. Wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zastępowanie "junkersów" instalacją ciepłej wody użytkowej będzie kontynuowane w kolejnych latach. Myśląc o bezpieczeństwie mieszkańców, podjęto także decyzję o wymianie wind. W ciągu najbliższych 5 lat zostaną wymienione 54 windy.
Po niemal dekadzie przerwy, Zarząd Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza podjęły decyzję o budowie nowego bloku spółdzielczego, który ma stanąć przy ulicy Mickiewicza. Blok ma być gotowy pod koniec 2018 roku. Zamieszkać ma w nim 50 rodzin. Na koniec 2016 roku spółdzielnia liczyła 7 205 członków i posiadała 186 budynków, w których zamieszkiwały 13 584 osoby. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosiła 330 905 m2, a całego terenu wchodzącego w skład zasobów PSM L-W - 581 403 m2.


www.psm.pila.pl projekt i realizacja Rafał Przybylski