aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | przeglady | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na

prowadzenie akcji zimowej w okresie 2021/2022 na drogach wewnętrznych i parkingach spółdzielni przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz na odśnieżanie dachów wraz z usuwaniem nawisów śnieżnych i sopli z budynków.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 06.08.2021 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni, ul. Sikorskiego 33.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

Załącznik 6.1-3


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy:

ul. Śródmiejskiej 15 w Pile o powierzchni 126,00 m2 z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową oraz usługową i gastronomiczną z wyłączeniem pijalni piwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna stawka lokalu wynosi 40,00 zł/m2/m-c/netto. Kaucja 10 000 zł.

W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności gastronomicznej Spółdzielnia jako właściciel lokalu wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wszystkie koszty z tym związane, a więc opracowanie odpowiednich projektów technicznych jak również wykonanie robót adaptacyjnych ponosi najemca.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach do dnia 31.05.2021 r. do godziny 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w Pile. Oferta powinna zawierać: nazwę podmiotu gospodarczego lub imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, dowód wpłaty wadium, podpisane oświadczenie RODO w przypadku osoby fizycznej, podpisane warunki przetargu oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

Oferent, który wygra przetarg na lokal, a nie ureguluje w terminie 30 dni od wylicytowanej kwoty traci wniesione wadium. Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO S.A. Oddział 1 w Pile 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667 z dopiskiem "przetarg na lokal użytkowy przy ul. Śródmiejskiej 15" najpóźniej do dnia 31.05.2021 r.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, postępowanie przetargowe - otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Rozstrzygnięcie przetargów odbędzie się do dnia 02.06.2021 r.

Wizji lokalu zainteresowani mogą dokonać przy udziale pracownika Administracji Nr 1 po uprzednim telefonicznym umówieniu się (67-351-73-02). Warunki oraz oświadczenie RODO, które należy wypełnić i załączyć do oferty znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: www.psm.pila.pl. Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

schemat lokalu

mapa sytuacyjna

oświadczenie RODO

Warunki przetargu na najem lokalu


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul.Sikorskiego 33 posiada do wynajęcia lokal użytkowy:

przy ul.Śródmiejskiej 12 w Pile o powierzchni 80,23m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności biurowej, handlowej oraz usługowej i gastronomicznej z wyłączeniem pijalni piwa.

W przypadku prowadzenia przez najemcę działalności gastronomicznej Spółdzielnia, jako właściciel lokalu wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Wszystkie koszty z tym związane, a więc opracowanie odpowiednich projektów technicznych jak również wykonanie robót adaptacyjnych ponosi najemca.

Oferty można składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 w Pile. Oferta powinna zawierać: nazwę podmiotu gospodarczego lub imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę, podpisane oświadczenie RODO w przypadku osoby fizycznej.

Wizji lokali zainteresowani mogą dokonać w dni robocze przy udziale pracownika Administracji Nr 1 po uprzednim telefonicznym umówieniu się, lokale przy ul. Śródmiejskiej tel. 67-351-73-02, lokal przy ul. Bydgoskiej 1 A - tel. 67-351-14-77.

schemat lokalu

oświadczenie RODO

Warunki przetargu na najem lokalu


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza