aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

witamy na stronie internetowej
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile

awarie zgłaszać pod numerami telefonów; dni robocze w godzinach 15:00 - 22:00 - 67/351-78-97 lub 605 038 772; dni robocze w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w dni wolne - 605 038 772

LIKWIDACJA PIECYKÓW GAZOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile od kilku lat realizuje program likwidacji gazowych podgrzewaczy wody z jednoczesną budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. W chwili obecnej korzystanie z podgrzewaczy gazowych do przygotowania ciepłej wody może stanowić problem. Dotyczy to bezpieczeństwa użytkowników. Przed laty prawidłowa wentylacje w budynkach korzystających z gazowych podgrzewaczy wody zapewniały nieszczelne okna. Wymiana okien zakłóciła pracę systemów wentylacji grawitacyjnej. W okresie zimowym, a częsta również późna jesienią i wczesną wiosną, kiedy okna w mieszkaniach są szczelnie zamknięte, zaczyna brakować powietrza niezbędnego do całkowitego spalania gazu. Brak ciągu kominowego powoduje, że produkty spalania, wśród nich zagrażający życiu tlenek węgla, pozostają w mieszkaniu. Można podejmować próby zmniejszenia zagrożenia, montując w oknach nawiewniki okienne czy kupując czujniki czadu, ale wymagają one regularnych przeglądów i serwisowania. Również niewłaściwa eksploatacja gazowych podgrzewaczy wody, może spowodować poważne skutki.
Rozwiązaniem problemu może być ciepło z sieci ciepłowniczej. Wystarczy wykorzystać dostarczone do budynku ciepło i jego udziałem przygotować ciepłą wodę użytkową. Techniki instalacyjne umożliwiają dostarczenie centralnie przygotowanej wody o stałej temperaturze do wszystkich punktów czerpalnych w budynku bez konieczności przeprowadzenia gruntowanych remontów.
Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwóch równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu.
Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna być utrzymana w przedziale 55-60o C. W celu ograniczenia strat ciepła w trakcie przesyłu i cyrkulacji ciepłej wody przewody rozprowadzające i cyrkulacyjne muszą posiadać odpowiednią izolacje termiczną. Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego przygotowanych szachtach technicznych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody. Oba rozwiązania ograniczają do minimum prace monterów w mieszkaniach użytkowników. Wodomierz montuje się w kominie lub szachcie technicznym i dostęp do niego następuje przez drzwiczki rewizyjne wielkości jednej płytki ściennej. Przewód z ciepłą wodą za wodomierzem włączony zostaje do istniejącej instalacji ciepłej wody w mieszkaniu w miejsce gdzie włączony był podgrzewacz wody lub pod umywalka czy zlewozmywakiem.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stawia przed użytkownikami gazowych podgrzewaczy wody szereg wymagań. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami grzewcze urządzenia gazowe musza być podłączone na stałe do indywidualnych kanałów spalinowych przewodami o długości pionowej co najmniej 0,22 m i długości poziomej nie większej niż 2 m ze spadkiem 5% do urządzenia gazowego. Przewody spalinowe pomiędzy urządzeniami a kominami powinny być wykonane z materiału posiadającego pozytywna aprobatę techniczną do odprowadzenia gorących spalin.
Pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia gazowe, powinny być wyposażone w wentylację wywiewną podłączoną do indywidualnych przewodów wentylacyjnych oraz powinny posiadać zapewniony napływ powietrza do spalania. Przy braku świeżego powietrza może następować niepełne spalanie gazu, tworzenie się toksycznego tlenku węgla i wypływanie trujących spalin do pomieszczenia. Drzwi w łazienkach, w których zainstalowano piecyki gazowe, powinny posiadać otwory nawiewne w dolnej części o łącznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, a kubatura tych pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 8 m3. W łazienkach, w których znajdują się urządzenia gazowe z palnikiem atmosferycznym i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, zabronione jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wymagane są okresowe (co najmniej raz w roku) kontrole, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Przeprowadzający kontrole wykazują, że użytkownicy gazowych podgrzewaczy wody powszechnie lekceważą wymogi bezpieczeństwa. Zakrywanie kratek wentylacyjnych czy montaż mechanicznej wentylacji wywiewnej oraz brak dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza do mieszkania, to najczęstsze działanie mieszkańców.
Skutki takich poczynań mogą być tragiczne. Zatrucie tlenkiem węgla wymagające hospitalizacji czy zaczadzenie ze skutkiem śmiertelnym stanowią najczęstsze konsekwencje niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem spalającym gaz. Można walczyć z niewłaściwą eksploatacją podgrzewaczy lub zrezygnować z ich użytkowania, zastępując je systemem wykorzystującym ciepło sieciowe do centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W celu wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców wynikającego z podtrucia tlenkiem węgla podczas korzystania z gazowych podgrzewaczy wody jest ich całkowita likwidacja w budynku i zapewnienie dostawy ciepłej wody przygotowanej centralnie.

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile informuje, że w 2019r. planujemy wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej połączonej z likwidacją przepływowych gazowych podgrzewaczy wody w następujących budynkach:

 • 11-go Listopada 11-13

 • 11-go Listopada 15-17

 • Towarowa 4-6

 • Śniadeckich 7 a-d

 • Bydgoska 1-3

 • Bydgoska 5-7

 • Bydgoska 9-13

 • Bydgoska 15-19

 • Witosa 2-12

 • Wyrzyska 1-11

 • Tetmajera 20-26

Przed przystąpieniem do budowy instalacji ciepłej wody użytkowej mieszkańcy poszczególnych budynków zostaną poinformowani kilkanaście dni wcześniej o dokładnym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.

Dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania instalacji ciepłej wody udziela Janusz Baron, tel. 673517292, e-mail: janusz.baron@psm.pila.pl


 

 

 

 
Opracował: Janusz Baron


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa
ul. Sikorskiego 33  64-920 Piła


statystyka strony

www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza