aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Rada Nadzorcza Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na :

badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata obrotowe kończące się
31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata obrotowe 2019 r. i 2020 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 2. Wykaz badanych spółdzielni w okresie ostatnich trzech lat.

 3. Proponowaną cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 oraz 2020, uwzględniającą wszystkie koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego za poszczególne lata obrotowe.

 4. Pisemne zobowiązanie biegłego rewidenta do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i omówienie sprawozdania z badania. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.

 5. Projekt przyszłej umowy.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółdzielni na adres:
Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile
ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła

w zamkniętych kopertach z dopiskiem
"Oferta na badanie sprawozdania finansowego Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile - za rok obrotowy 2019 i 2020".

Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 23.08.2019 r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania:

 • za rok obrotowy 2019 - do 31 marca 2020 r.,

 • za rok obrotowy 2020 - do 31 marca 2021 r.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile w dniu 02.09.2019 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 351 72 22 lub drogą elektroniczną, e-mail: psm@psm.pila.pl


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy na wysokość opłaty za najem lokalu użytkowego o pow. 50,0 m2 przy ul. Bydgoskiej 1 A z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową z wyłączeniem gastronomi i pijalni piwa.

Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 z napisem "Przetarg na lokal o pow. 50,00 m2 Bydgoska 1 A"

Przetarg może zostać unieważniony bez podawania przyczyny.

Informacji udziela Administracja Osiedla nr 2 przy ul. Ludowej 1 E tel. 67 351 14 77 email: og2@psm.pila.pl

Warunki przetargu


Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

przy ul. Bydgoskiej 53D/13 o pow. użytkowej 37,40 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. użytkowej 4,02 m2

(mieszkanie składa się z 2 pokoi bez balkonu, jasnej kuchni, łazienki z wc, i p.pokoju, zlokalizowane na IV piętrze)
- cena wywoławcza 126.200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Sikorskiego 33 w sali 119 o godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni w dniu 14.08.2019 r. przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie własności lokalu.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wizji lokalu zainteresowani mogą dokonać przy udziale pracownika Administracji Osiedla Nr 2 tel. (67) 351 14 77 przy ul. Ludowej 1 E, oraz zapoznać się z warunkami przetargu w pok. 005 przy ul. Sikorskiego 33 tel. /67/ 351-69-02.

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

 • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

 • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza