aktualności | struktura | zasoby | historia | akty prawne | kontakt | oferta | fotogaleria | linki | 
poradniki | inwestycje | druki do pobrania | rekreacja | ISO 9001 | ankieta | nagrody i wyróżnienia |

 

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

prowadzenie akcji zimowej 2020/2021 na drogach wewnętrznych i parkingach Spółdzielni przy użyciu sprzętu mechanicznego

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.10.2020 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja>>
Załącznik7_1>>
Załącznik7_2>>
Załącznik7_3>>

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na pierwszeństwo ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

przy ul. Towarowej 4-6/112 o pow. użytkowej 37,60 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. użytkowej 2,10 m2. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, z balkonem, jasnej kuchni, łazienki z wc, p.pokoju, zlokalizowane jest w budynku z roku 1974 z windą, na X- piętrze.
- cena wywoławcza 128.200,00 zł


warunki przetargu>>
oświadczenie RODO>>

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem " Przetarg na lokal mieszkalny przy ulicy Towarowej 4-6/ 112" do 15 września 2020r do godziny 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Sikorskiego 33, 64-920 Piła (w dni robocze od godziny 800 do 1500)
Oferta powinna zawierać: imię lub imiona i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, dowód wpłaty wadium oraz podpisane oświadczenie RODO oraz podpisane warunki przetargu, nr rachunku bankowego oferenta do zwrotu wadium.
Oferent, który wygra przetarg na w/w lokal a nie ureguluje w terminie 30 dni wylicytowanej kwoty traci wniesione wadium.
Nabywca lokalu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów aktu notarialnego około 1.300zł oraz 84,00zł za pobrane zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Pile.

Wpłata wadium w wysokości 10% w/w ceny wywoławczej ( zaokrąglonej do pełnych złotych ) tj. 12.800zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO SA Oddział 1 w Pile 28 1020 3844 0000 1702 0006 4667 z dopiskiem " przetarg na lokal mieszkalny przy ulicy Towarowej 4-6/112", najpóźniej do 15 września 2020r.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, postępowanie przetargowe- otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Wizji lokalu zainteresowani mogą dokonać w dni robocze przy udziale pracownika Administracji Osiedla Nr 1 po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Spółdzielni przy ulicy Towarowej telefon (67) 351 73 02 oraz szczegółowe informacje udzielane są w biurze spółdzielni- dział członkowski telefon (67) 351 69 02. Warunki oraz oświadczenie RODO, które należy wypełnić i załączyć do oferty znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: www.psm.pila.pl

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pile ulica Sikorskiego 33 sprzeda:

prawo wieczystego użytkowania gruntu ( działka nr 15/176 ) o powierzchni 0,1063 ha przy ul. Krzywej w Pile. Księga wieczysta Nr PO1I/00029062/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pile.

Wartość działki zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 109 223,00 złotych brutto.
W planie przestrzennego zagospodarowania dla działki aktualnie przewidziana jest funkcja AG/M tj. aktywność gospodarcza i mieszkaniówka jednorodzinna. Szczegółowych informacji udzielają:

  • Dział Techniczny PSM L-W w Pile ul. Sikorskiego 33, tel. /67/ 351 72 25

  • Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Tetmajera 6A, tel. /67/ 351 22 93.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Sprzedaż działki przy ul. Krzywej" należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
Po otwarciu ofert zainteresowany podmiot zostanie poinformowany o decyzji Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą:

LOKALE MIESZKALNE
LOKALE UŻYTKOWE
SALE SZKOLENIOWE
POWIERZCHNIA REKLAMOWA
www.psm.pila.pl realizacja Leszek Wiza